Bilde av Stijn Djukstra fra Pexels

Metode

Bilde av Stijn Djukstra fra Pexels

Gestaltveiledning er basert på konfluent pedagogikk som metode.

Konfluent pedagogikk er en arbeidsmetode der målsettingen er at teorien i undervisningen skal «flyte sammen» med erfaringslæringen. Metoden er erfarings basert, og representerer en undervisningsform hvor både følelsesmessige, intellektuelle og kroppslige aspekter i lærings- og veiledningsprosessen kan integreres. I praksis innebærer det at min pedagogiske tilnærming er basert på prinsippet «å lære er å oppdage».

Læringsprosessen kan bidra til at følelsesmessige, intellektuelle og kroppslige aspekter integreres. 
I tillegg til konfluent pedagogikk bygger gestaltveiledningsom metodeverktøy på gestaltterapi. Gestaltterapi er en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell samtaleterapi. Denne terapiformen er en retning innenfor humanistisk og eksistensiell psykoterapi, som vektlegger hele mennesket med tanker, følelser og kroppslig uttrykk. 

Å «oppdage» er en subjektiv prosess basert på erfaringslæring der økt bevissthet om en selv skjer i nuet. 
Oppdager ikke personen selv meningen med det som skal læres, blir det hele meningsløst for ham eller henne, uansett hvor mye andre måtte understreke at det er meningsfullt og «riktig». Gjennom veiledningen lærer du å bli mer oppmerksom på hvordan du påvirker og blir påvirket av andre. I løpet av prosessen kan du arbeide med og videreutvikle sider ved deg selv, som kan stå i veien for å etablere og opprettholde gode relasjoner til andre. Denne formen for undervisning og den pedagogiske tilnærmingen er preget av læring både gjennom egne erfaringer og teori. 

Gestaltveiledning er en prosessorientert undervisningsform, som tar sikte på å stimulere din bevissthet om egne tanker, følelser og holdninger. 
Som læringsform har gestaltveiledning til hensikt å stimulere til personlig utvikling og vekst og er en type menneskelig kontakt, som skiller seg ut fra den vanlige menneskelige kontakten, ved at du skal kunne ta opp et hvilket som helst tema uten å være redd for konsekvensene.           

Du vil bli lyttet til og forstått på områder som mange andre ikke kjenner til, eller er redde for å kjenne på. Dersom du velger å oppsøke gestaltveiledning, må du være forberedt på at du selv må gjøre en innsats – og noen ganger kan det være hardt arbeid å gå i veiledning.

Det finnes ingen trylleformel eller «lykkepiller» som virker.
Gestaltveiledning er ikke veien til evig lykke, men kan hjelpe deg til å bli mer bevisst på deg selv, dine reaksjonsmønstre og den måten du samhandler med andre mennesker. Gjennom gestaltveiledningen får du hjelp til å utforske, tydeliggjøre og bevisstgjøre dine opplevelser, reaksjoner og handlinger, for derved å bringe frem ny innsikt og erkjennelse. Denne formen for veiledning bygger på antakelsen om at økt erkjennelse om en selv skjer i øyeblikket – i situasjoner der jeg som veileder og du som klient møtes. 

«Møtet» vårt innebærer i praksis at jeg som veileder er villig til og i stand til å gå deg som klient i møte i et «Jeg – Du» forhold.
Dette kan bidra til å øke bevisstheten din om hvilke behov du har, slik at du lettere kan sette grenser for å ta vare på deg selv. Fokuset på hva som er viktig for deg i møte med andre, kan bidra til at du handler mer hensiktsmessig i ulike relasjoner. Dette fremmer blant annet evnen til å gjøre bevisste valg for å påvirke egen livssituasjon på en mer hensiktsmessig måte.

På den måten kan gestaltveiledning føre til at du opplever en større tilfredshet med deg selv og livet ditt.

VELKOMMEN!

Dersom du ønsker mer informasjon om kurs – eller om du ønsker mer generell informasjon, ta gjerne kontakt med meg. 

Mob: 456 08 726,
kme@canis.no
Nesveien 320, 1514 Moss